Project proposals

INVITASJON: GENERATOR PROSJEKTFORSLAG

Generator er et temporært kunstprosjekt i Trondheim som ønsker å utforske, utfordre og utvide rammene for kunst i offentlig rom. Generator vil bestå av prosjekter av 3 inviterte kunstnere pluss et antall prosjekter (6-9) valgt ut etter en åpen innsendelse av forslag.

Generator inviterer herved kunstnere bosatt i Norge til å sende inn prosjektforslag.
Forslag vil bli vurdert av Generators prosjektgruppe innen 2 uker etter innsendelsesfristen.
Forslag som blir valgt ut til utførelse skal realiseres i samarbeid med prosjektgruppen.

Bidrag må forholde seg til følgende:
- ‘randsoner’ i Trondheim, dvs. steder uten forhåndsdefinert mening/betydning/status
- kunstens potensiale som kommunikativt inngrep og kritisk ytring i det offentlige rom
- en aktiv levetid/visningsperiode på ca 3 måneder sommeren 2007
- Generator yter prosjektstøtte på enten kr. 30.000 eller kr. 60.000

Se “om Generator prosjektet” (i menyen til venstre) for mer detaljert informasjon om hvilke
idéer man ønsker å fokusere på i dette prosjektet.

Det understrekes at alle kunstneriske uttrykksformer i utgangspunktet kan komme i betraktning. Kunstnere som ønsker å foreslå et prosjekt med tidsavgrenset uttrykk anmodes om å komme med forslag til hvordan hendelser, fremføringer e.l. kan presenteres i hele perioden gjennom dokumentasjon. Slike tidsavgrensede manifestasjoner kan evt. skje flere ganger gjennom perioden, og de kan legges til andre tidspunkt enn åpningsdagen.

Innsendte forslag må gi tilstrekkelig informasjon om kunstnerisk idé, realisering og økonomi
slik at prosjektgruppen kan danne seg et inntrykk av prosjektet og dets gjennomførbarhet.

Prosjektforslag må være oss i hende senest fredag 8. desember 2006.
Adresse: Generator, Trøndelag senter for samtidskunst, Fjordgt. 11, 7010 Trondheim.

Åpning av prosjektet: 9. juni 2007, siste dag: 30. september 2007.
Forespørsler: generator@samtidskunst.no eller tlf. 73 52 49 10
Generator er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag senter for samtidskunst og Trondheim kommune.