Om GENERATOR prosjektet

IDÉ
Idéen til dette prosjektet springer ut av spenningsforholdet mellom to kunstneriske praksiser: en tradisjon for kunstnerisk utsmykking/Kunst i offentlig rom på den ene side (en tradisjon som står sterkt i Norge), og samtidskunstens orientering mot mer publikumsinvolverende strategier og/eller samfunnsrelaterte problemstillinger på den andre side. Polarisert på en annen måte: kunst som estetisk objekt og kunst som energi/ytring/handling.

Offentlig finansiert utsmykking utføres som regel i en organisasjonsramme som skal ivareta flere interesser: bestillerens, brukerens, arkitektens og kunstnerens interesser. Tradisjonelt har utsmykking vært knyttet til nye offentlige bygninger. Denne type kunst skal tilføre bygget nye kunstneriske kvaliteter og samtidig forholde seg til den arkitektoniske rammen. Det har også vært mye kunstnerisk utsmykking i offentlige uterom; kunstverket bidrar da bl.a. til å skape en sterkere stedsidentitet, til å ‘forskjønne’ parker og plasser o.l.

Denne type kunstnerisk utsmykking/Kunst i offentlig rom stiller strenge krav til teknisk utførelse, materialbruk, holdbarhet osv. - og det ligger også sterke kunstneriske føringer i selve organiseringen av slike prosjekter. I sum betyr dette at kunstnerens valgmuligheter og kunstneriske handlingsrom er noe begrenset allerede i utgangspunktet. Rammevilkårene former resultatet i stor grad.

GENERATOR vil forsøke å utvide og utfordre den etablerte praksisen for Kunst i offentlig rom ved å fokusere på noen sentrale premisser:

- det temporære kunstprosjektets kvaliteter og muligheter
- aktivisering av ‘randsoner’ i Trondheim: rom og steder som ikke regnes som ‘representative’ eller sentrale,
steder uten forhåndsdefinert betydning
- kunstneriske innfallsvinkler i utkantene av det etablerte kunstfeltet
- større kunstnerisk frihet
- større vekt på møtet med publikum og kommunikasjon av den kunstneriske idé

Disse punktene er valgt for å legge forholdene til rette for kunstneriske prosjekter i det offentlige rom som kan involvere og engasjere publikum på en direkte måte bl.a. ved at man møter kunst på uventede steder og ved at ‘kunstforutinntattheten’ omgås.

Nettopp idag når man ser at kunstnere i økende grad setter den kunstneriske ytringen inn i samfunnsdebatten og at kunsten oftere enn før forholder seg til politiske, sosiale og andre samfunnsmessig relevante tema, er det viktig å utvikle en organisering av og en praksis for kunst i offentlig rom som åpner for også denne kunstneriske ambisjonen. For å gi kunsten muligheten til å spille en aktiv rolle i samfunnet må man ta sjansen på å gi den større handlingsrom.

PRAKTISK

GENERATOR vil være en kombinasjon av 3 større kunstprosjekter med inviterte kunstnere (nordiske og internasjonale), samt et antall (anslagsvis 5 - 8, avhengig av finansiering) prosjekter som velges ut etter en åpen idékonkurranse. Vi håper også å få til et samarbeid med Kunstakademiet i Trondheim slik at studentene der også kan bidra med prosjekter (innenfor rammen av deres prosjekt ‘Kunst i fellesskapets rom’).

Generator innledes med et åpent ‘oppstartseminar’ hvor prosjektets faglige tematikk vil bli belyst og drøftet av kunstnere, teoretikere og kompetanseholdere fra ulike fagfelt. De tre inviterte kunstnerne vil (forhåpentligvis) delta på dette seminaret. De vil samtidig få en grundig introduksjon til prosjektet og Trondheims bakgrunn, historikk og muligheter.

Høsten 2006 vil vi invitere til en åpen innsendelse av prosjektforslag for å finne gode prosjekter som supplerer de tre inviterte kunstnerne og utvider det kunstneriske arbeidsfeltet.

Den praktiske gjennomføringen skjer våren 2007, og selve åpningen av Generatorprosjektet skal være 16. juni 2007. Prosjektet vil ha en visningsperiode til oktober 2007. Samme høst planlegger Trondheim kommune å arrangere en større internnasjonal konferanse om kunst i offentlig rom sammen med Utsmykkingsfondet.

Det er et mål at de involverte kunstnerne skal være til stede i Trondheim og delta aktivt i utformingen av sine prosjekter - og at de også kan delta på møter og samtaler med publikum i etterkant av åpningen.

De tre inviterte kunstnerne er:
Tadashi Kawamata, Tokio
Katya Sander, København/Berlin
Apolonija Sustersic, Amsterdam/Ljubljana/Stockholm

DOKUMENTASJON

Generator vil bli dokumentert på følgende måte:

  1. nettsider med fortløpende oppdatert informasjon og billedmateriale (www.generator2007.no)
  2. kronikker og artikler i lokale/nasjonale medier
  3. dokumentarisk utstilling med fotos, tekst og video
  4. en katalog/bok med grundig billed-dokumentasjon og tekstbidrag fra kunstnere, kritikere, akademikere og andre aktuelle bidragsytere. Den offentlige debatten omkring prosjektet og relevante innlegg/momenter fra seminar og konferanse inkluderes også i dette materialet.
english